Mat á skólastarfi

Skólinn

Innra mat

Í Setbergsskóla er unnið að margvíslegu innra mati í tengslum við daglegt skólastarf. Stöðugt er leitað leiða til að bæta starfsemi með tilliti til náms einstakra nemenda, hópa og skólans í heild með ýmsu móti, eins og í teymisvinnu með einstaka nemendum, skólaþróunarverkefnum í námsgreinum og sérstökum umbótaverkefnum.

Skólapúlsinn

Stærsta formlega könnunin sem unnin er í innra mati er Skólapúlsinn, sem er kerfi sem allir grunnskólar í Hafnarfirði styðjast við. Á hverju ári eru rafrænar kannanir lagðar fyrir úrtak nemenda, foreldra og starfsfólks. Niðurstöður eru kynntar í lok hvers skólaárs og skólinn vinnur í kjölfarið að umbótaverkefnum.

Könnun er lögð fyrir:

  • 40 nemendur í 6.–10. bekk á mánuði frá september til maí.
  • úrtak úr hópi foreldra í febrúar.
  • allt starfsfólk skólans, með áherslu á kennara, í mars.

Áherslur skólans í innra mati og umbótaverkefni í kjölfar innra mats birtist í mats- og umbótaáætlun skólans.

Ytra mat

Í Hafnarfirði sinnir sveitarfélagið sínum þætti í ytra mati með því að fylgja eftir að grunnskólar sinni sínum þætti í innra mati, leggur til matstækið Skólapúlsinn og vinnur sérstaklega úr þeim upplýsingum með skýrslugjöf eins og við á á hverjum tíma (Skólavogin). Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar fylgir eftir að skólarnir sinni áætlanagerð og umbótaverkefnum.

Menntamálastofnun hefur umsjón með ytra mati á grunnskólum fyrir hönd mennta- og barnarmálaráðuneytis. Á hverju ári fara 10 grunnskólar á landinu í ytra mat. Þá er starfsemi skólanna metin með hliðsjón af gildandi viðmiðum samkvæmt lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Matið byggir á fyrirliggjandi gögnum um starfsemi skólans, vettvangsheimsóknum matsaðila og viðtölum við nemendur, starfsfólk skóla og foreldra.

Setbergsskóli fór í ytra mat skólaárið 2020–21. Metnir voru 3 þættir: Stjórnun og fagleg forysta, nám og kennsla, og innra mat.